Posts Tagged " S45C CK45 ROD "

คุณสมบัติเหล็ก S45C

ลักษณะทั่วไปของเหล็ก S45C CK45เป็นกลุ่มเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางสามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง ทั้งงานโครงสร้าง งานเ...

Tags :